ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

Vážení členovia FitNation,

 

spoločnosť indi-vindi s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 950 099, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 106669/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), kladie dôraz na ochranu osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, ako Prevádzkovateľ získava, uchováva a ďalej spracováva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním fitness centra FitNation na adrese Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.

 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytujeme informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, ako aj o Vašich právach a možnostiach ich uplatnenia. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú určené predovšetkým ako poučenie členom a klientom fitness centra FitNation ako dotknutým osobám.

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ktorá využíva, alebo má záujem o využitie služieb Prevádzkovateľa, alebo vstupuje s Prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov.

 

Odporúčame Vám starostlivo sa s týmito Zásadami ochrany osobných údajov oboznámiť.

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

 

indi-vindi s.r.o.

so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 950 099

DIČ: 2024182666

IČ DPH: SK2024182666

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 106669/B

 

Kontaktné údaje: info@fitnation.sk

Tel. číslo: +421 950 142 353

 

 1. Zodpovedná osoba

 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nemá vymenovanú zodpovednú osobu. Dotknuté osoby sú oprávnené Prevádzkovateľa vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: info@fitnation.sk, alebo na tel. čísle: +421 950 142 353

 

 1. Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorých úlohou je poskytovať služby Prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať príjemcom, podieľajúcim sa na realizácií platieb na základe zmluvy (prevádzkovatelia platobných služieb, platobnej brány), osobám zabezpečujúcim prevádzkovanie našej webovej stránky, našim partnerom, spoločnostiam, ktoré spravujú naše systémy, alebo zabezpečujú riadny chod spoločnosti, ako aj poskytovanie našich služieb, a navyše aj orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak nám takáto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov.

 

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre Prevádzkovateľa výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (sprostredkovateľskej zmluvy), ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytuje sprostredkovateľom.

 

V prípade realizovania finančných operácií a transakcií v súvislosti s našimi službami využívame sprostredkovateľa Paysy s.r.o., so sídlom Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 50 835 271. Vaše osobné údaje budeme v tomto prípade poskytovať iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate na účely využívania našich služieb, na refundáciu takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

 

Na účely riadneho poskytovania našich služieb a riadne plnenie zmluvy Vás môžeme kontaktovať aj prostredníctvom Vami poskytnutých osobných údajov pre zodpovedanie dotazníka Google forms (Formuláre Google) „Amamnéza – úvodný tréning FitNation“.  Službu Google Forms prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti Google Ireland Limited získate na https://policies.google.com/privacy.

 

Za účelom riadneho poskytovania našich služieb môžu byť Vaše osobné údaje, na základe Vášho výslovného súhlasu, ďalej poskytnuté poskytovateľovi v treťom štáte (USA). Takéto osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom aplikácie Bridge Athletic, ktorá zaznamenáva Váš pokrok v tréningovom procese. Aplikáciu prevádzkuje spoločnosť BridgeAthletic, Inc., so sídlom 290 Division St., Suite 410, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti BridgeAthletic, Inc. získate na https://www.bridgeathletic.com/privacy-policy.

 

Prístup k Vašim osobným údajom majú ďalej spravidla konatelia a spoločníci Prevádzkovateľa, tréneri, resp. iné osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktorí boli zo strany Prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov riadne poučení, a ktorí sú povinní považovať Vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za účelom ich ochrany, za prísne dôverné.

 

Bližšie údaje a kontaktné údaje o sprostredkovateľoch a príjemcoch sú dostupné na vyžiadanie na e-mailovej adrese: info@fitnation.sk.

 

 1. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov

 

Zbierame o Vás predovšetkým nižšie uvedené osobné údaje, a to v závislosti od toho, akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu webovú stránku a nami poskytované služby:

 

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o členstve; poskytnutie osobných údajov je jednou z povinných požiadaviek pre uzatvorenie a plnenie zmluvy o členstve, bez poskytnutia ktorých nie je možné zmluvu o členstve uzatvoriť, alebo ju zo strany Prevádzkovateľa plniť. Pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Na tieto účely spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), korešpondenčné údaje, údaje o zákonnom zástupcovi (pri maloletom), platobné údaje (bankové spojenie a IBAN).

 

Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely riadneho poskytovania služieb, uskutočnenia Vášho tréningu, vypracovania tréningového plánu na mieru a maximalizovania Vami dosahovaných výsledkov pri cvičení; na tieto účely spracúvame údaje o type členstva, poskytnuté údaje o zdravotnom stave a Vašej zdravotnej minulosti, pohlaví, údaje o rezervovaných hodinách s trénermi, dátum a čas Vašich vstupov do fitness centra, Vaše údaje o váhe, či výške, ako aj dosahované výsledky pri cvičení a celkovú správu tréningov. Takéto údaje spracúvame napríklad aj prostredníctvom vyplnenia Google Forms, či aplikácie Bridge Athletic. V takýchto prípade je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov plnenie zmluvy, alebo Váš výslovný súhlas.

 

Určité osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa) taktiež spracúvame aj na reklamné a marketingové účely, zasielanie newsletterov, informovanie zákazníkov o nových službách, informácií o zľavách, aktualizáciách, či vylepšení nami poskytovaných služieb. Na tieto účely je základom spracúvania predovšetkým Váš výslovný súhlas.

 

Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla môžeme ďalej spracúvať aj v prípade vyplnenia kontaktného formuláru na našej webovej stránke, a to za účelom kontaktu s Vami, a prípadného spracovania vzniku kontaktu na účely poskytnutia našich služieb.

 

Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať z dôvodu, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, a to najmä pre daňové a účtovné účely.

 

Prevádzkovateľ osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Osobné údaje Prevádzkovateľ nebude spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s účelmi spracúvania.

 

 • Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy na relevantnom právnom základe, a to:

 

 • čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. a) ZOOÚ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. zasielanie newsletterov, reklamné a marketingové akcie, spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Bridge Athletic);
 • čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. b) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; predovšetkým plnenie zmluvy (napr. plnenie zmluvy o členstve, realizácia transakcií);
 • čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. c) ZOOÚ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. daňové a účtovné účely);
 • čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1, písm. f) ZOOÚ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (napr. monitorovanie priestorov kamerovým záznamom);

 

 • Doba spracúvania

 

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných údajov. V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvaní Vášho súhlasu so spracovaním. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie účelu, alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

 

 • Prenos osobných údajov

 

S prihliadnutím na čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a ust. § 19 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií nezamýšľa. Len výnimočne môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané a prenášané do tretích krajín (USA), v rámci ktorých poskytujeme naše služby, a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania ustanoveného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Takéto spracúvanie a prenos osobných údajov vykonávame len na základe Vášho výslovného súhlasu s navrhovaným prenosom.

 

 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

 

 1. Udelenie súhlasu / Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím bezodkladne kontaktujte spôsobom uvedeným nižšie. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe skôr udeleného súhlasu pred jeho odvolaním z Vašej strany.

 

 1. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa

 

V niektorých prípadoch je spracúvanie osobných údajov získaných z Vašej strany realizované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, ktorým je oprávnený záujem. Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či nedochádza k neprimeranému zásahu do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Za týmto účelom zároveň vykonal test proporcionality, na základe ktorého vyhodnotil, že oprávnený záujem je v danom prípade skutočne oprávnený.

 

V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem (napr. v prípade monitorovania kamerovým systémom) Vás týmto osobitne informujeme o Vašom práve kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

 1. Poučenie dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.

 

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania Vašich údajov a právo na opravu údajov, ktoré o Vás spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k Vašim osobným údajom alebo na ich prenos. V niektorých prípadoch máte právo namietať a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie.

 

 • Spôsob uplatňovania práv

 

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tejto časti alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás o prijatom opatrení alebo o vymazaní Vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s Vašou požiadavkou, ako aj každého príjemcu, ktorému sa poskytli podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

 

Ak si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť priamo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu Prevádzkovateľa: indi-vindi s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky prostredníctvom podania žiadosti na e-mailovú adresu info@fitnation.sk.

 

Pre vybavenie Vašej žiadosti od Vás môžeme požadovať poskytnutie niektorých identifikačných informácií, ktoré ste nám predtým oznámili. Poskytnutie týchto údajov vždy požadujeme len v nevyhnutne nutnej miere pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po jej obdržaní, pričom si zároveň vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o dva mesiace v zložitejších prípadoch.

 

 • Vymazanie Vašich osobných údajov

 

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, a to spôsobom uvedeným vyššie, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu; c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky Vaše osobné údaje, ktoré máme, ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných povinností, ako sú opísané vyššie. Všetky Vaše osobné údaje tiež vymažeme v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ak ste nám súhlas predtým poskytli, alebo ak to bude vyžadovať zákon.

 

 • Oprava vašich osobných údajov

 

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Pre uplatnenie žiadosti o opravu nás prosím kontaktuje spôsobom uvedeným vyššie.

 

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste mohli udržiavať Vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy náš môžete kontaktovať s otázkou, či stále spracovávame Vaše osobné údaje.

 

 • Sprístupnenie a prenosnosť Vašich osobných údajov

 

Máte právo požiadať informáciu o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. V prípade, že máte záujem o prístup k údajom, ktoré o Vás spracovávame, kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným vyššie.

 

Ak budete požadovať prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi, môžeme niektoré Vaše osobné údaje (najmä údaje, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo Vášho súhlasu) zaslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, ak takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a oprávnené záujmy iných osôb, a ak bude technicky uskutočniteľný.

 

 • Právo vzniesť námietky

 

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takomto prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

 

 • Obmedzenia spracovania

 

Ak nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

 

 • Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

 

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 1. Cookies

 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako Prevádzkovateľ takéto súbory ukladáme na Vašom zariadení s cieľom zabezpečiť predovšetkým riadne fungovanie predmetnej webovej lokality a zlepšenie Vášho používateľského zážitku na webovej stránke.

 

Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

 

Na tieto účely využíva najmä nasledovné typy cookies:

 • Technické súbory cookies (predstavujú základ pre fungovanie našej webovej stránky, pričom pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod našej webovej stránky);
 • Prevádzkové cookies (predstavujú spôsob zhromažďovania štatistických informácií o tom, ako používate našu webovú stránku, monitorujú Vašu návštevnosť, a teda slúžia predovšetkým na našu analýzu a vylepšenie webovej stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám zaručiť bezchybný chod našej webovej stránky);

 

Zároveň by sme Vás radi informovali o tom, že používanie súborov cookies si môžete vo svojom webovom prehliadači nastaviť, resp. obmedziť, a to zablokovaním cookies, alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky a na Vašu schopnosť webovú stránku využívať.

 

 1. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

 

Priebežne môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na našej webovej stránke https://fitnation.sk/, ako aj priamo v našom fitness centre.

 

O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej internetovej stránky https://fitnation.sk/, ako aj priamo v našom fitness centre. Je dôležité, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

 Ako dotknuté osoby nás môžete kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie podrobnejších informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o používaní cookies, a to na e-mailovej adreseinfo@fitnation.sk.